Back to top
Font de la imatge

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  consum proactiu, n m
 • es  prosumerismo
 • fr  proconsommateurisme
 • fr  prosumerisme
 • it  prosumerismo
 • en  prosumerism

<Empresa > Administració i direcció d'empreses > Producció>

Definició
Consum que es caracteritza per la participació activa del client en el disseny, la creació, la millora i la difusió dels béns, serveis o continguts d'informació que consumeix.

Nota

 • Una de les eines que han contribuït notablement al foment del consum proactiu és el web 2.0, atès que facilita l'intercanvi i la cooperació entre el productor i el consumidor.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes consumidor -a proactiu -iva i consum proactiu:

  S'aproven els termes consumidor -a proactiu -iva i consum proactiu pels motius següents:

  ·són alternatives catalanes als manlleus anglesos prosumer (format per acronímia dels substantius producer i consumer) i prosumerism (format sobre la base de prosumer, amb adjunció de la forma sufixada -ism, equivalent en català a -isme(1)), respectivament;

  ·són formes motivades semànticament, construïdes sobre els nuclis consumidor -a i consum, respectivament, i l'adjectiu proactiu -iva(2), forma no normativa però d'ús ja generalitzat en diferents àmbits (s'utilitza especialment en el sector empresarial i de l'economia) i documentada en diccionaris generals en diferents llengües romàniques amb el sentit de 'que s'avança als problemes i pren la iniciativa per afrontar-los positivament i per provocar el canvi desitjable'(3);

  ·en altres llengües, inclòs l'anglès, es documenten denominacions paral·leles;

  ·tenen el vistiplau de la majoria d'especialistes consultats.

  Es descarta l'acceptació dels manlleus, prosumer i prosumerism, malgrat que tenen ús en català (especialment prosumer), perquè es creu que les formes aprovades tenen possibilitats d'implantació i, per tant, es consideren innecessaris. Pels mateixos motius s'han descartat també els calcs prosumidor i prosumidorisme, que també tenen un cert ús; es considera, a més, que els calcs són formes poc transparents: si bé es podria arribar a deduir que -sumidor fa referència a consumidor, és difícil que pro- s'associï a productor, menys encara tenint en compte que pro- és en català un prefix que significa 'a favor de', fet que fins i tot podria crear confusió.

  Altres alternatives que s'han valorat i que s'han desestimat perquè es consideren menys adequades semànticament que les formes aprovades i tenen menys suport entre els especialistes són: consumidor -a productor -a i consum productor, consumidor -a productiu -iva i consum productiu, consumidor -a actiu -iva i consum actiu (no són formes prou precises: consumidor -a actiu -iva podria ser, simplement, un consumidor que vetlla per fer complir els seus drets), consumidor -a cooperatiu -iva i consum cooperatiu (tenen l'inconvenient que en l'àmbit del comerç l'adjectiu cooperatiu -iva s'associa fonamentalment amb les cooperatives, és a dir, amb les unitats econòmiques que pertanyen als mateixos usuaris dels seus serveis i que tenen per objecte l'ajut mutu i equitatiu entre els seus socis), consumidor -a 2.0 i consum 2.0 (el consum proactiu no és exclusiu del web 2.0, per bé que aquest sistema l'ha potenciat notablement), i proconsumidor -a i proconsum (són formes semànticament equívoques, ja que el segment pro s'identificaria en primera instància amb el prefix pro-, que significa en català 'a favor de', amb la qual cosa proconsumidor s'associaria fàcilment amb el significat de 'a favor del consumidor').

  (1)Aquest sufix sol denominar tendències, corrents, mètodes, teories, etc., però també, de vegades, activitats, aficions, esports, professions, actituds, etc.

  (2)Aquest adjectiu és, probablement, un calc de l'anglès proactive ("(of a person or action) creating or controlling a situation rather than just responding to it after it has happened", segons es recull a la font Soanes, Catherine; STEVENSON, Angus (eds.). Oxford dictionary of English. 2nd ed. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2003), format a partir del prefix pro- amb el sentit de 'a davant de' (present en formes catalanes com pronom, projectar o progrés) i l'adjectiu active ('actiu'), per contrast amb reactive (reactiu: 'Que reacciona, que té el poder de reaccionar').

  (3)Es documenta, per exemple, a Le Robert en francès (ROBERT, Paul; REY-DEBOVE, Josette; REY, Alain. Le Nouveau Petit Robert: dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Nouvelle éd. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2008), al Zingarelli en italià (ZINGARELLI, N. Lo Zingarelli 2008: vocabolario della lingua italiana. Bologna: Zanichelli, 2007) i al diccionari Clave en castellà (Clave: diccionario de uso del español actual [En línia]. Madrid: SM, [2010]. < clave.librosvivos.net/&gt;).