Com en diem en català del shadow price?

imatge d'una ombra

Sabem prou bé que tot té un preu. Ens referim, en aquest cas, als productes o serveis que s’ofereixen en el mercat i per als quals el consumidor ha de pagar un preu de referència, conegut com a preu de mercat.

Pot passar que un bé o servei no tingui un preu de mercat establert i que calgui assignar-li un valor monetari, anomenat preu virtual o preu a l‘ombra, que reflecteixi el valor que el consum d’aquest bé o servei implica per als individus i la societat. És el que en anglès es coneix com a shadow price. Es tracta d’un preu artificial que s’infereix indirectament a partir d’informacions i càlculs diversos i que s’utilitza, sobretot, en l’àmbit de l’avaluació econòmica i, més específicament, en l’anàlisi de cost-benefici, per a prendre decisions sobre la realització d’un projecte o d’una inversió.

La denominació preu virtual, creada a partir del substantiu preu i l’adjectiu virtual (amb el sentit “que no és sinó en potència”), es refereix al fet que es tracta d’un preu intangible, que no és real. És una forma anàloga a les denominacions utilitzades en altres llengües com el castellà (precio virtual) o el francès (prix virtuel).

La forma sinònima preu a l’ombra destaca la idea que es tracta d’un preu ocult, que no és evident o explícit, i que no s’acostuma a conèixer. Es tracta, a més, d’una alternativa propera a la forma preu ombra la qual, tot i que és la denominació habitual per a designar el concepte, es considera un calc inadequat de l’anglès shadow price, ja que en català per a vehicular una idea similar se sol recórrer a l’expressió a l’ombra.

Podeu consultar aquest terme normalitzat en català al cercador del portal Economia i empresa i a la Neoloteca.