Què hi fa un os en un mercat baixista?

Mercat baixista

Els efectes de la ràpida propagació del coronavirus arreu del planeta també han repercutit en la salut dels mercats financers dels cinc continents. A mesura que la crisi sanitària ha anat en augment, també ha crescut la incertesa econòmica i el neguit dels inversors. En aquest context, les borses han experimentat caigudes considerables.

És temps de mercat baixista o mercat a la baixa, és a dir, d’una situació del mercat que es caracteritza per l’expectativa de baixada de les cotitzacions i del volum de contractació. En aquest àmbit, l’adjectiu baixista s’aplica als mercats financers, les tendències o els períodes de temps caracteritzats per una baixada continuada de la cotització, ja sigui del conjunt de valors o d’un valor pres en consideració. Igualment, si al substantiu mercat li afegim la locució a la baixa (que en sentit literal significa ‘cap per avall, per sota’), expressem la idea d’un mercat en què la cotització dels valors tendeix a disminuir.

Les llengües veïnes, com el castellà, el francès i l’italià, utilitzen denominacions paral·leles al català per a fer referència a aquesta noció: mercado bajista o mercado a la baja, en castellà; marché baissier o marché à la baisse, en francès; i mercato ribassista o mercato al ribasso, en italià. I l’anglès...què fa l’anglès? Els llecs en l’àmbit financer i borsari que, seguint el paral·lelisme de les altres llengües, s’atreveixin a suggerir una possible equivalència com ara down-market, adjectiu anglès referent a productes comercials, serveis, etc., que són barats, tenen poc prestigi o una qualitat deficient, es quedaran palplantats en descobrir l’error i veure que, en realitat, es troben davant d’un os o, més concretament, d’un “mercat os”. Bear market o bearish market són les denominacions angleses corresponents als nostres mercat baixista o mercat a la baixa.

En el discurs econòmic és habitual l’ús de termes metafòrics basats en noms d’animals les característiques o el comportament dels quals s’associa al concepte que es vol definir. Termes com balena, empresa gasela, fons voltor, tauró o unicorn, en són alguns exemples. En el cas que ens ocupa, sembla que la possible similitud entre un os i un mercat a la baixa l’hem de buscar en la manera com ataquen els ossos quan es troben en perill: alcen les grapes per deixar-les caure sobre el seu oponent en un moviment descendent similar al que realitzen els preus en el mercat borsari.

Dels mercats alcistes o mercats a l’alça ja en parlarem un altre dia, que ara venen temps de vaques magres.

Podeu consultar aquests termes al Diccionari dels mercats financers.